Artykuł opublikowany w Le Monde w dniu 1 kwietnia 2022 r.

W orędziu do narodu rosyjskiego czterej przewodniczący grup parlamentarnych Parlamentu Europejskiego, Manfred Weber (Europejska Partia Ludowa), Stéphane Séjourné (Odnowa) i Manon Aubry (La Gauche), wyjaśniają, że jedynym zagrożeniem dla Władimira Putina jest „jego strach, że Ukraina może stać się udaną i dobrze prosperującą demokracją”.

Drodzy europejscy sąsiedzi, drodzy przyjaciele,

Straszna, przerażająca, nie do zniesienia wojna rozdziera serce naszego kontynentu.

Znacie powód. Rosyjska armia wkroczyła na Ukrainę. Wasz prezydent postanowił wywołać wojnę w kraju, który nikogo nie zaatakował i chciał tylko żyć w pokoju ze wszystkimi swoimi sąsiadami i przyjaciółmi, z Wami i z nami.

Ta wojna zabiła bardzo wielu ludzi. Zabija rodziny na Ukrainie, bombardowane, oblężone lub zmuszone do ucieczek. To jest także mordowanie Waszych dzieci, które są wysyłane do zabijania niewinnych ludzi bez możliwości zrozumienia, dlaczego mają to robić.

Ta wojna musi się skończyć. Wielu z Was, duchownych i naukowców, artystów i pisarzy, ojców i matek, ma odwagę pisać o tym w petycjach podpisanych Waszymi nazwiskami.

Dlatego chcemy dziś powiedzieć, że nikt nie grozi Rosji, że ani Ukraina, ani Unia Europejska, ani Stany Zjednoczone, ani Sojusz Atlantycki nie chcą jej w żaden sposób zaszkodzić.

Nikt nie zaanektował ani jednego metra kwadratowego Rosji, ani nie chciałby tego zrobić. W Ukrainie nie ma żadnych rakiet NATO, ani europejskich, ani amerykańskich. Żadna armia Sojuszu Atlantyckiego, amerykańska czy europejska, nie wkroczyła ani nie wkroczy do Rosji.

Jedyne, co zagraża Waszemu krajowi, to strach, jaki wzbudza, gdy jego przywódcy zachowują się tak, jak dzisiaj na Ukrainie, ponieważ sankcje gospodarcze i rezygnacja ze wzajemnie korzystnej współpracy są z tego powodu nieuchronne. Jedyną rzeczą, która zagraża Waszemu prezydentowi, jest jego strach, że Ukraina może stać się odnoszącą sukcesy i dobrze prosperującą demokracją, wolną od korupcji i oligarchów, i może stanowić wzór dla lepszej Rosji.

Ta wojna nie ma racji bytu i, tak, musi się natychmiast zakończyć, ponieważ jest absurdalna, niesprawiedliwa i sprowadza na nas wszystkich jeszcze większe niebezpieczeństwo, ale także dlatego, że nasze 27 krajów, Waszych 27 sąsiadów, 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, ma nadzieję na dzień, w którym będziemy mogli pracować z Wami, wspólnie, na rzecz stabilności i dobrobytu Europy, naszego wspólnego kontynentu.

Jesteśmy to winni naszym dzieciom i naszym rodzicom. Zawdzięczamy to dziesięcioleciom pokoju, którym, mimo zimnej wojny, Europa cieszyła się od zakończenia II wojny światowej. Zawdzięczamy to przede wszystkim naszej wspólnej tożsamości, naszej wspólnej europejskości, ponieważ jesteście, tak jak i my, przede wszystkim Europejczykami.

Od Sankt Petersburga do Lizbony, od Paryża czy Moskwy do Berlina, Kijowa czy Warszawy, nasza młodzież dzieli ten sam styl życia, te same upodobania i to samo pragnienie wolności. Wszystkie pokolenia, od Dublina po Władywostok, wszyscy jesteśmy Europejczykami, ponieważ nasze historie zawsze były ze sobą splecione, a Tołstoj i Dostojewski, Czechow i Bułhakow, Wasi autorzy, należą do naszego wspólnego dziedzictwa, do tego panteonu literatury światowej, w którym zasiadają obok Szekspira, Hugo, Szewczenki, Goethego, Cervantesa, Kafki i Mickiewicza.

Wszyscy jesteśmy Europejczykami, ponieważ wszyscy czerpiemy naszą wspólną kulturę z filozofii greckiej, prawa rzymskiego, Starego i Nowego Testamentu, Oświecenia oraz demokracji ateńskiej i rzymskiej wymyślonej na nowo przez rewolucję brytyjską i francuską. A więc tak, pracujmy razem, aby bezzwłocznie zakończyć te ciemne godziny. Pracujmy dla dnia, w którym Wasza Federacja i nasza Unia, z jej obecnymi i przyszłymi członkami, znajdzie drogi porozumienia i współpracy, które są tak potrzebne Europie i światu.

Pracujmy nad tym, aby koniec konfrontacji Wschód-Zachód nie był już przez nikogo postrzegany jako zwycięstwo lub porażka, ale jako początek nowej ery kontynentalnej demokracji i dobrobytu. Pracujmy, aby doprowadzić do tego długo oczekiwanego dnia, w którym będziemy mogli połączyć nasze intelektualne, naturalne i naukowe bogactwo, aby stanąć na straży Europy, jej kultury i cywilizacji. Pracujmy, tak, dla chwili, gdy mosty połączą zapomniane mury.

Pracujmy, bo nie ma w tym nic niemożliwego, skoro Wy i my, drodzy przyjaciele i obywatele Rosji, odrzucamy wojnę i chcemy pokoju. Wiemy, że wielu z Was potępia zbrodniczą agresję Putina i pragnie pokoju, słyszymy Wasze głosy, gdy demonstrujecie mimo ryzyka aresztowania i długich wyroków.

Właśnie dlatego, że to wiemy, że jesteśmy tego pewni, zwracamy się dziś do Was chcąc, aby to przesłanie przyczyniło się do naszego zbliżenia, aby je przyspieszyło i abyśmy mogli w ten sposób jak najszybciej wyjść z napięć, sankcji i przede wszystkim z tej wojny, tak niesprawiedliwie zadanej przez Waszego prezydenta narodowi ukraińskiemu i Waszym dzieciom.

Niech żyje Europa! Niech żyje pokój!

Bernard Guetta, poseł do PE, wiceprzewodniczący Podkomisji Praw Człowieka; Manfred Weber, przewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPP); Iratxe Garcia Perez, przewodniczący Grupy Socjalistów i Demokratów; Stéphane Séjourné, przewodniczący Grupy Odnowy Europy; Manon Aubry i Martin Schirdewan, współprzewodniczący Grupy Lewica

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/01/uvrons-a-ce-que-la-fin-de-l-affrontement-est-ouest-soit-le-debut-d-une-nouvelle-ere-de-democratie-et-de-prosperite_6120072_3232.html

Обращение к народу России

Дорогие европейские соседи,

Дорогие друзья,

Ужасная, чудовищная, возмутительная война, разразившаяся в самом сердце нашего континента, разрывает его на части.

Вы знаете, почему.

Российская армия вторглась в Украину.

Ваш президент решил развязать войну против страны, которая ни на кого не нападала и желала лишь жить в мире со всеми своими соседями и друзьями, с вами и с нами.

На этой войне погибло уже очень много людей. Война повергла в отчаяние украинские семьи,  которые, спасаясь от бомбардировок и осады, вынуждены покидать свои дома. Война убивает и ваших детей, – их послали убивать невинных людей,  и они, разумеется, не могут понять, во имя чего они должны это делать.

Этой войне надо положить конец, и очень многие из вас, отцы и матери, журналисты, профессора, преподаватели и студенты,  священники и ученые, художники и писатели, имели мужество подписать петиции, требующие ее прекращения.

Поэтому мы хотим сказать вам сегодня, что никто не угрожает России, что ни Украина, ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты, ни Североатлантический альянс не желают ей зла.

Никто не аннексировал ни единого квадратного метра российской территории, и не собирается этого делать.

В Украине нет ни одной ракеты НАТО, ни европейской, ни американской.

Ни одна армия НАТО, ни американская, ни европейская, не вошла и не войдет в Россию.

Единственное, что угрожает вашей стране – это страх, который она внушает, когда ее лидеры ведут себя так, как сегодня по отношению к Украине, потому что за этим неизбежно следуют экономические санкции и отказ от взаимовыгодного сотрудничества. Единственное, что угрожает вашему президенту, это его собственное опасение, что Украина может стать полноценной процветающей демократией, свободной от коррупции и власти олигархов, и послужить таким образом моделью для лучшей России.

Этой войны быть не должно, да, ей необходимо немедленно положить конец, потому что она абсурдна, несправедлива и несет всем нам новые угрозы, а также потому, что наши 27 стран, ваши 27 соседей, 27 государств-членов Евросоюза, ждут- не дождутся того дня, когда мы сможем работать вместе с вами во имя стабильности и процветания Европы, нашего общего континента.

Мы обязаны сделать это ради наших детей и наших родителей. Мы обязаны сделать это, памятуя о десятилетиях мира, который, несмотря на холодную войну, воцарился в Европе после окончания Второй мировой войны. Мы обязаны сделать это, прежде всего, во имя нашей общей идентичности, нашей общей европейской культуры, ведь и вы, и мы, прежде всего, европейцы.

От Санкт-Петербурга до Лиссабона, от Парижа и Москвы до Берлина, Киева и Варшавы наша молодежь ведет одинаковый образ жизни, имеет одинаковые вкусы и так же жаждет свободы. Вне зависимости от поколения, мы все европейцы, от Дублина до Владивостока, потому что наши судьбы всегда переплетались, и ваши писатели – Толстой и Достоевский, Чехов и Булгаков, принадлежат нашему общему наследию и входят в Пантеон мировой литературы наряду с Шекспиром, Гюго, Шевченко, Гете, Сервантесом, Кафкой и Мицкевичем.

Мы все европейцы, потому что черпаем нашу общую культуру из греческой философии, римского права, Ветхого и Нового Заветов, Просвещения и афинской и древнеримской демократии, переосмысленной Английской и Французской революциями.

Так что давайте действовать сообща, чтобы без промедления завершить этот мрачный период нашей жизни, чтобы наступил день, когда ваша Федерация и наш Союз, с его нынешними и будущими членами, найдут пути взаимопонимания и сотрудничества, которые так необходимы Европе и всему миру.

Давайте работать над тем, чтобы окончание конфронтации между Востоком и Западом воспринималось уже не как победа или поражение, а как начало новой эры демократии и процветания на континенте. Давайте работать над тем, чтобы приблизить тот долгожданный день, когда мы сможем объединить наше интеллектуальное, природное и научное достояние во имя утверждения Европы, ее культуры и цивилизации. Давайте работать ради того момента, когда через забытые стены перекинутся мосты. Давайте работать, потому что в этом нет ничего невозможного, ведь и вы, и мы, дорогие друзья и граждане России, не хотим войны. Мы знаем, что многие из вас осуждают преступную агрессию Путина и хотят мира, мы слышим ваши голоса на протестных  акциях, в которых вы участвуете, несмотря на риск противоправных задержаний и суровых приговоров.

Да, мы знаем это, мы уверены в этом, и обращаемся к вам сегодня с этим посланием в надежде, что оно будет способствовать нашему сближению и ускорит его, что нам удастся в ближайшем будущем положить конец напряженности, санкциям и, прежде всего, этой войне, столь несправедливо навязанной вашим президентом украинскому народу и вашим детям.

Да здравствует Европа! Да здравствует мир!

Бернар Гетта, евродепутат, заместитель председателя подкомитета по вопросам прав человека

Манфред Вебер, лидер фракцииЕвропейская народная партия

Ираче Гарсия Перес, лидер фракции Социалистов и Демократов

Стефан Сежурне,  лидер фракции «Обновляя Европу»

Манон Обри и Мартин Ширдеван, сопредседатели фракции  Левых

Dans les médias russes :

https://meduza.io/feature/2022/04/01/my-hotim-skazat-vam-segodnya-chto-nikto-ne-ugrozhaet-rossii-i-ne-zhelaet-ey-zla

Print Friendly, PDF & Email

English Français Magyar