Członkowie Komisji Spraw Prawnych odrzucili po raz drugi w poniedziałek, 30 września kandydatów na komisarzy zaproponowanych przez Rumunię i Węgry.

Przeciwko kandydatce rumuńskiej, Romanie Plumb, głosowało 13 posłów, 7 było za. Werdykt wobec Węgra László Trócsányi’ego był zbliżony: 12 głosów przeciw, 9 za. W obu przypadkach uznano, że kandydaci nie są zdolni do wypełniania funkcji komisarza w związku z zaistnieniem kwestii konfliktu interesów.

Rumunka jest oskarżana o wątpliwą pożyczkę finansową, podczas gdy Węgier o zbyt bliskie powiązania z kancelarią, której był twórcą i wspólnikiem (sam mówi, że opuścił ją kilka lat temu.)

Kandydatury Rovany Plumb i László Trócsányi’ego zostały odrzucone po raz pierwszy w ubiegłym tygodniu przez komisję JURI, zawieszając proces ich mianowania. Jednak żądania posłów – wyrażone w liście w czwartek do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego – Davida Sassoli’ego – nie zawierały jasnych zaleceń wymaganych przez przepisy UE *. Już w poniedziałek wieczorem przewodnicząca Komisji poprosiła Bukareszt i Budapeszt o zaproponowanie innych kandydatów.

Reakcja László Trócsányi’ego

Z wielkim zaskoczeniem przyjmuję decyzję Komisji Spraw Prawnych Parlamentu Europejskiego, która została podjęta dziś.

Rażąca niesprawiedliwość, brak transparencji, oczywiste i zamierzone złamanie regulaminu i procedur, jak również brak respektu dla fundamentalnych zasad demokracji przypomina mi o epoce, o której sądziłem, że jest już za nami.

Ta sprawa dotyczy mnie nie tylko jako prawnika i myśliciela, ale także po prostu jako człowieka. Decyzja Komisji jest więc podjęta na podstawie zbioru kłamstw, uproszczeń i tendencyjnych interpretacji.

Gdy prawnik jest dotknięty bezprawiem, nie ma innego wyjścia jak szukać sprawiedliwości przed odpowiednimi organami.

Reakcja węgierskiego rządu

Fidesz: Trócsányi obiektem międzynarodwej zemsty politycznej

Węgierski rząd nie odpowiedział na rzeczywiste kwestie związane z kandydaturą Trócsányi’ego. Przeciwnie, wyjaśniali na wszystkich swoich medialnych kanałach, że głosowanie to było w istocie międzynarodowym atakiem politycznym. „Partie proimigracyjne w Parlamencie nie tolerują idei, że tekę w nowej Komisji może obejmować człowiek, który był ministrem sprawiedliwości kraju, który zamknął granicę dla imigrantów ”- jak czytamy w oficjalnejinformacji prasowej.

Tamás Deutsch, jeden z najbardziej znanych posłów FIDESZ do PE i jeden z najstarszych sojuszników politycznych Viktora Orbána, powrócił do tej sytuacji w ostatnią niedzielę w żywym przemówieniu na konferencji Fideszu. „Powiedzmy to wyraźnie: siły migracyjne zemściły się, ponieważ László Trócsányi to węgierski Salvini”. „To największa zbrodnia kandydata na komisarza w oczach sił pro-imigracyjnych i jest to jeden z głównych powodów, dla których go szanujemy i doceniamy”.

Według niego, nie ma różnicy między włoskim ministrem spraw wewnętrznych, który zatrzymał imigrację, fizycznie chroniąc granice morskie oraz węgierskim ministrem sprawiedliwości, który utworzył narzędzia do prawnej ochrony granic z takim samym sukcesem.

Tutaj można oglądać transmisje i retransmisje przesłuchań Komisarzy on line

{ *Aneks VII Paragraf 2.3c Regulaminu Parlamentu Europejskiego

Artykuł 2 Analiza oświadczenia majątkowego

1. Komisja właściwa w kwestiach prawnych analizuje oświadczenie majątkowe i ocenia, czy treść oświadczenia złożonego przez kandydata na komisarza jest zgodna z prawdą, czy jest kompletna i czy można z niej wywnioskować, że istnieje konflikt interesów

2. Potwierdzenie przez komisję właściwą w kwestiach prawnych braku konfliktu interesów stanowi niezbędny warunek do przeprowadzenia wyłuchania przez właściwą przedmiotowo komisję. W przypadku braku takiego potwierdzenia, procedura mianowania kandydata na komisarza zostaje zawieszona i stosuje się procedurę określona w ust. 3 lit. c)

3. Weryfikując oświadczenia majątkowe, komisja właściwa w kwestiach prawnych stosuje następujące wytyczne:

a) jeżeli w trakcie weryfikacji oświadczenia majątkowego komisja właściwa w kwestiach prawnych stwierdzi na podstawie złożonych dokumentów, że oświadczenie jest zgodne z prawdą, kompletne i nie zawiera żadnych informacji wskazujących na istnienie lub możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanego ze sprawami należącymi do zakresu obowiązków kandydata na komisarza, przewodniczący komisji przesyła komisjom odpowiedzialnym za przeprowadzenie wysłuchania lub zainteresowanym komisjom w przypadku procedury przeprowadzanej w trakcie trwania mandatu pismo, w którym potwierdza brak konfliktu interesów

b) jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uważa, że oświadczenie majątkowe kandydata na komisarza zawiera niepełne lub sprzeczne ze sobą informacje lub jeżeli potrzebne są dodatkowe informacje, zwraca się ona do kandydata na komisarza, zgodnie z porozumieniem ramowym w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską, o przedstawienie wymaganych dodatkowych informacji bez nieuzasadnionej zwłoki, a po ich rozpatrzeniu i odpowiedniej analizie podejmuje decyzję; komisja właściwa w kwestiach prawnych w odpowiednim przypadku może zaprosić kandydata na komisarza na rozmowę;

c) jeżeli komisja stwierdzi, że z oświadczenia majątkowego lub z dodatkowych informacji przedstawionych przez kandydata na komisarza wynika, że istnieje konflikt interesów, sporządza ona zalecenia mające położyć kres konfliktowi interesów; zalecenia te mogą obejmować rezygnację z rzeczonych interesów finansowych lub zmianę przez Przewodniczącego Komisji zakresu obowiązków kandydata na komisarza; w poważniejszych przypadkach, jeżeli nie znaleziono rozwiązania dla konfliktu interesów, komisja właściwa w kwestiach prawnych w ostateczności może uznać, że kandydat na komisarza nie jest zdolny do sprawowania swoich funkcji zgodnie z Traktatami i kodeksem postepowania; w takim przypadku Przewodniczący Parlamentu zwraca się do Przewodniczącego Komisji z pytaniem, jakie dalsze kroki zamierza poczynić.

Print Friendly, PDF & Email

English Français Deutsch Magyar